СПК Борисова предлага счетоводни, данъчни и правни консултантски услуги - Потърсете ни тук!

"СПК Пепа Борисова" ЕООД - Items filtered by date: Февруари 2014

Годишно счетоводно приключване

Какво предлагаме ние?

Ние, екипът на "СПК Пепа Борисова" ЕООД, предлагаме пакет от услуги по цялостното счетоводно приключване на финансовата година на Вашата фирма. От Вас се иска единствено да ни предоставите копия от всички, събрани през годината, документи, на чиято база ще изготвим и подадем вместо Вас целия набор от вътрешнофирмени документи, отчети и декларации, неизменно съпътстващи процеса по годишното счетоводно приключване. За целта, разбира се, ще подпишем договор с ясно отразени права, задължения и отговорности, а за платената сума съответно ще получите данъчна фактура. Цената на услугата може да варира в зависимост от наличието или липсата на икономическа активност, спецификата на дейността, количеството събрани документи и т. н. За да получите актуална ценова оферта, моля, свържете се с нас чрез посочените координати. Ще се постараем да Ви отговорим в най-кратки срокове. Ако имате въпроси, не се колебайте да ги задавате и чрез коментарите по-долу!

Read more...

Бизнес консултантски услуги

- консултации относно счетоводното, данъчното, социално-осигурително и трудово-правното законодателство.

- изготвяне на кредитна обстановка и съдействие при кандидатстване за отпускане на кредити пред банкови институции.

- консултации за оптимизиране на управленската структура, данъчната политика и др.

- финансово-счетоводен анализ на стопанската дейност.

Read more...

Цялостно счетоводно обслужване

"СПК Пепа Борисова" ЕООД  предлага цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес, както и за физически лица. Ние залагаме на индивидуалният подход към всеки клиент. Част от счетоводните услуги, които може да ви предложим са:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност;
 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител;
 • Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи;
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
 • Подържане на регистри съобразно нуждите на ръководството;
 • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации;
 • Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка -Декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Изготвяне на счетоводни справки;
 • Обработка на банкови извлечения;
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения.
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ;
 • Счетоводни и трудово – правни консултации;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовият резултат на фирмата.
Read more...

ТРЗ и Личен състав услуги

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, анекси и др. и регистрирането им в ТД на НАП;
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета: заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване или уволнение, служебни бележки и др.;
 • Попълване на Трудови и Осигурителни книжки;
 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • Изчисляване на социални и здравни осигуровки;
 • Изчисляване на данъци върху доходите;
 • Изчисляване на отпуски и обезщетения;
 • Подаване на необходимите декларации в ТД на НАП;
 • Водене на регистри и изготвяне на всички съпътстващи документи при болнични, майчинства и др.;
 • Изготвяне и отразяване на граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации и др.
 • Попълване на платежни документи за дължими данъци, осигурителни вноски, и др. към фиска.
 • Представителство при проверки(ревизии) от НАП, НОИ, Инспекция по труда и др.;
 • Изготвяне на трудови и хонорарни договори
 • Навременно информиране на работодателя за всички настъпили промени в нормативната уредба
 • Представителство посредством електронен подпис
 • Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания
 • Водене на ревизии
Read more...

Труд и работна заплата

Независимо от вида и сложността на организацията ви, СПК Пепа Борисова може да ви предложи всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с определяне на възнагражденията на вашите служители и поддържането на трудовите досиета.

Изнасянето на администрирането на възнагражденията на служителите на организацията ще ви помогне да се фокусирате върху правилното управление на човешкия ресурс, като ще ви даде и възможност за по-добър контрол и по-високо ниво на конфиденциалност.

Read more...

Счетоводни услуги - цени

За фирми, нерегистрирани по ЗДДС

Документи на месец (брой)

Икономическа дейност

Услуги

Търговия

Производство

до 50 документа

100.00 лв

125.00 лв

165.00 лв

над 100 документа

по договаряне

по договаряне

по договаряне


Фирми, регистрирани по ЗДДС

Документи на месец (брой)

Икономическа дейност

Услуги

Търговия

Производство

до 50 документа

150.00 лв

200.00 лв

300.00 лв

над 100 документа

по договаряне

по договаряне

по договаряне

*ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Цените за Регистрирани и Нерегистрирани клиенти включват и обработка на ТРЗ до пет човека на месец. При по-голям брой на персонала се добавят сумите, посочени в таблица „ЦЕНИ НА ДРУГИ/ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ“.
2. “Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопанска операция. Това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ!

Регистрирани в системата Интрастат заплащат допълнителна такса.  

3. Допълнителни такси: Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне и подаване на годишна данъчна декларация, съставяне на Годишен финансов отчет - едномесечно възнаграждение;
4. " Марас Ва " си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени;
5. Всички цени са в български левове;
6. Посочените тук цени са примерни на база стандартния пакет услуги, предлагани с договора за абонаментно счетоводно обслужване. В зависимост от конкретните нужди на клиента, цената може да варира и всеки отделен случай се договаря индивидуално.

7. Всички цени са без включен ДДС

 

Read more...

Сфери на правна помощ

Облигационно и Вещно право

Търговско право

Право на интелектуална собственост

Процесуално представителство

Административно и административно-наказателно право

Трудово и осигурително право

Семейно и наследствено право

Данъчно право

Обществени поръчки

Read more...

ПРАВНИ УСЛУГИ

ПРАВНИ УСЛУГИ И ПРИНЦИПИ НА РАБОТА С КЛИЕНТИ

Както повечето адвокатски дружества и кантори, ние предлагаме всички възможности за работа с клиенти: индивидуални консултации, абонаментно обслужване, работа в по-големи екипи за конкретни значими сделки или дела и други. Водещо начало е интересът на клиента и защитата на неговите права по всички предвидени способи в закона при максимална коректност, без влизане в сътрудничество с конкуренти и при спазване на търговската, финансова и служебна тайна на клиентите, за което даваме пълна гаранция. 

Read more...
Subscribe to this RSS feed