СПК Борисова предлага счетоводни, данъчни и правни консултантски услуги - Потърсете ни тук!

"СПК Пепа Борисова" ЕООД - Items filtered by date: Юни 2014

Счетоводни услуги

 • Абонаментно счетоводно обслужване
 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител;
 • Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
 • Поддържане на регистри съобразно нуждите на ръководството;
 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални и нематериални активи;
 •  Отчитане на материалните запаси;
 •  Следене на разчети с доставчици, клиенти и други контрагенти;
 •  Изготвяне и подаване на всички необходими декларации, свързани със финансово- счетоводната дейност на фирмата;
 •  Годишно счетоводно приключване:

      - Изготвяне и публикуване на финансови отчети;

      - Съставяне и подаване на годишна данъчна декларация;

      - Съдействие за независим одит(при необходимост);

      - Съставяне и подаване на всички необходими годишни декларации, справки и други към държавните институции.

 •  Извършване на допълнителни счетоводни услуги, по желание на клиента.
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ;
Read more...

Консултантски услуги

Консултиране по адаптиране и използване на модерни  инструменти за по-добър анализ и управление на човешките и клиентските взаимоотношения в компаниите като:

    -   Корпоративни и външни професионални социални мрежи 
    -   Корпоративен краудсорсинг на идеи и иновации
    -   Геймсторминг и геймификация
    -   Пътни карти на клиентските преживявания в компаниите
    -   Системи за управление на отношенията с клиентите
    -   Аналитични софтуерни инструменти 
    -   Други

Read more...
Subscribe to this RSS feed