СПК Борисова предлага счетоводни, данъчни и правни консултантски услуги - Потърсете ни тук!

Счетоводни услуги

 • Абонаментно счетоводно обслужване
 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител;
 • Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
 • Поддържане на регистри съобразно нуждите на ръководството;
 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални и нематериални активи;
 •  Отчитане на материалните запаси;
 •  Следене на разчети с доставчици, клиенти и други контрагенти;
 •  Изготвяне и подаване на всички необходими декларации, свързани със финансово- счетоводната дейност на фирмата;
 •  Годишно счетоводно приключване:

      - Изготвяне и публикуване на финансови отчети;

      - Съставяне и подаване на годишна данъчна декларация;

      - Съдействие за независим одит(при необходимост);

      - Съставяне и подаване на всички необходими годишни декларации, справки и други към държавните институции.

 •  Извършване на допълнителни счетоводни услуги, по желание на клиента.
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ;

Прочети още

Търговско-юридически услуги

Ще Ви предложим изчерпателни юридически услуги, свързани с всички аспекти на вашия бизнес и да ви съдейства в сферите, които са с най-висока степен на значимост за бизнес опериращи както на местния, така и на международните пазари:

 • търговски сделки и договори
 • договорно право
 • дружествено право
 • сливания и придобивания
 • несъстоятелност
 • due diligence reports
 • недвижими имоти
 • административно право
 • интелектуална собственост
 • процесуално представителство

Прочети още

Цялостно счетоводно обслужване

"СПК Пепа Борисова" ЕООД  предлага цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес, както и за физически лица. Ние залагаме на индивидуалният подход към всеки клиент. Част от счетоводните услуги, които може да ви предложим са:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност;
 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител;
 • Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи;
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
 • Подържане на регистри съобразно нуждите на ръководството;
 • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации;
 • Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка -Декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Изготвяне на счетоводни справки;
 • Обработка на банкови извлечения;
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения.
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ;
 • Счетоводни и трудово – правни консултации;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовият резултат на фирмата.

Прочети още