СПК Борисова предлага счетоводни, данъчни и правни консултантски услуги - Потърсете ни тук!

Търговско-юридически услуги Featured

Ще Ви предложим изчерпателни юридически услуги, свързани с всички аспекти на вашия бизнес и да ви съдейства в сферите, които са с най-висока степен на значимост за бизнес опериращи както на местния, така и на международните пазари:

 • търговски сделки и договори
 • договорно право
 • дружествено право
 • сливания и придобивания
 • несъстоятелност
 • due diligence reports
 • недвижими имоти
 • административно право
 • интелектуална собственост
 • процесуално представителство
Read more...

Цялостно счетоводно обслужване Featured

"СПК Пепа Борисова" ЕООД  предлага цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес, както и за физически лица. Ние залагаме на индивидуалният подход към всеки клиент. Част от счетоводните услуги, които може да ви предложим са:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност;
 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител;
 • Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи;
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
 • Подържане на регистри съобразно нуждите на ръководството;
 • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации;
 • Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка -Декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Изготвяне на счетоводни справки;
 • Обработка на банкови извлечения;
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения.
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ;
 • Счетоводни и трудово – правни консултации;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовият резултат на фирмата.
Read more...

Годишно счетоводно приключване

Какво предлагаме ние?

Ние, екипът на "СПК Пепа Борисова" ЕООД, предлагаме пакет от услуги по цялостното счетоводно приключване на финансовата година на Вашата фирма. От Вас се иска единствено да ни предоставите копия от всички, събрани през годината, документи, на чиято база ще изготвим и подадем вместо Вас целия набор от вътрешнофирмени документи, отчети и декларации, неизменно съпътстващи процеса по годишното счетоводно приключване. За целта, разбира се, ще подпишем договор с ясно отразени права, задължения и отговорности, а за платената сума съответно ще получите данъчна фактура. Цената на услугата може да варира в зависимост от наличието или липсата на икономическа активност, спецификата на дейността, количеството събрани документи и т. н. За да получите актуална ценова оферта, моля, свържете се с нас чрез посочените координати. Ще се постараем да Ви отговорим в най-кратки срокове. Ако имате въпроси, не се колебайте да ги задавате и чрез коментарите по-долу!

Read more...

Счетоводни услуги Featured

 • Абонаментно счетоводно обслужване
 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител;
 • Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
 • Поддържане на регистри съобразно нуждите на ръководството;
 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални и нематериални активи;
 •  Отчитане на материалните запаси;
 •  Следене на разчети с доставчици, клиенти и други контрагенти;
 •  Изготвяне и подаване на всички необходими декларации, свързани със финансово- счетоводната дейност на фирмата;
 •  Годишно счетоводно приключване:

      - Изготвяне и публикуване на финансови отчети;

      - Съставяне и подаване на годишна данъчна декларация;

      - Съдействие за независим одит(при необходимост);

      - Съставяне и подаване на всички необходими годишни декларации, справки и други към държавните институции.

 •  Извършване на допълнителни счетоводни услуги, по желание на клиента.
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ;
Read more...
Subscribe to this RSS feed