СПК Борисова предлага счетоводни, данъчни и правни консултантски услуги - Потърсете ни тук!

Труд и работна заплата

Независимо от вида и сложността на организацията ви, СПК Пепа Борисова може да ви предложи всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с определяне на възнагражденията на вашите служители и поддържането на трудовите досиета.

Изнасянето на администрирането на възнагражденията на служителите на организацията ще ви помогне да се фокусирате върху правилното управление на човешкия ресурс, като ще ви даде и възможност за по-добър контрол и по-високо ниво на конфиденциалност.

Прочети още

ТРЗ и Личен състав услуги

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, анекси и др. и регистрирането им в ТД на НАП;
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета: заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване или уволнение, служебни бележки и др.;
 • Попълване на Трудови и Осигурителни книжки;
 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • Изчисляване на социални и здравни осигуровки;
 • Изчисляване на данъци върху доходите;
 • Изчисляване на отпуски и обезщетения;
 • Подаване на необходимите декларации в ТД на НАП;
 • Водене на регистри и изготвяне на всички съпътстващи документи при болнични, майчинства и др.;
 • Изготвяне и отразяване на граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации и др.
 • Попълване на платежни документи за дължими данъци, осигурителни вноски, и др. към фиска.
 • Представителство при проверки(ревизии) от НАП, НОИ, Инспекция по труда и др.;
 • Изготвяне на трудови и хонорарни договори
 • Навременно информиране на работодателя за всички настъпили промени в нормативната уредба
 • Представителство посредством електронен подпис
 • Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания
 • Водене на ревизии

Прочети още