СПК Борисова предлага счетоводни, данъчни и правни консултантски услуги - Потърсете ни тук!

Цялостно счетоводно обслужване

"СПК Пепа Борисова" ЕООД  предлага цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес, както и за физически лица. Ние залагаме на индивидуалният подход към всеки клиент. Част от счетоводните услуги, които може да ви предложим са:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност;
 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител;
 • Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи;
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
 • Подържане на регистри съобразно нуждите на ръководството;
 • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации;
 • Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка -Декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Изготвяне на счетоводни справки;
 • Обработка на банкови извлечения;
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения.
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ;
 • Счетоводни и трудово – правни консултации;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовият резултат на фирмата.

Допълнителни услуги

 • Взимане на документи от офиса на клиента;
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен със спецификата на фирмената дейност;
 • Попълване на искане за издаване на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения;
 • Изготвяне и подaване на документи към различни институции;
 • Изготвяне на документи при кандидатстване за кредити;
 • Представителство при провеждане на проверки, ревизии и одит;
 • Подаване на БНБ отчети и декларации.