СПК Борисова предлага счетоводни, данъчни и правни консултантски услуги - Потърсете ни тук!

Данъчни услуги Featured

Данъчното законодателство е едно от най-често променяните в България и независимо от типа на вашия бизнес, или размера и корпоративната сложност на компания ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите. Екипът от данъчни специалисти може да ви консултира за правилния подход за управление на данъчния риск, независимо от вида на организацията или индустрията, в която оперирате.

Ние ще ви помогнем при тълкуването на българското данъчно законодателство и приложимите международни спогодби и европейски директиви при взаимоотношенията ви с данъчната администрация в България с цел минимизиране на данъчните рискове за бизнеса ви чрез:

  • данъчно-ефективни решения на специфични бизнес казуси в областта на счетоводното и данъчно законодателство
  • консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица
  • консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество
  • консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на документи за прилагането им
  • консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси
  • представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и съдействие при изготвянето и подаването на декларации и други изисквани отчетни форми от данъчната администрация

Данъчният екип на " СПК Пепа Борисова" ЕООД не само ще ви помогне да отговорите на всички административни и регулаторни изисквания на данъчната администрация и да намалите риска за организацията си, но и ще ви консултира как да оптимизирате своите разходи с оглед на вида на организацията ви.

Read more...

Бизнес консултантски услуги

- консултации относно счетоводното, данъчното, социално-осигурително и трудово-правното законодателство.

- изготвяне на кредитна обстановка и съдействие при кандидатстване за отпускане на кредити пред банкови институции.

- консултации за оптимизиране на управленската структура, данъчната политика и др.

- финансово-счетоводен анализ на стопанската дейност.

Read more...

Консултантски услуги Featured

Консултиране по адаптиране и използване на модерни  инструменти за по-добър анализ и управление на човешките и клиентските взаимоотношения в компаниите като:

    -   Корпоративни и външни професионални социални мрежи 
    -   Корпоративен краудсорсинг на идеи и иновации
    -   Геймсторминг и геймификация
    -   Пътни карти на клиентските преживявания в компаниите
    -   Системи за управление на отношенията с клиентите
    -   Аналитични софтуерни инструменти 
    -   Други

Read more...
Subscribe to this RSS feed