СПК Борисова предлага счетоводни, данъчни и правни консултантски услуги - Потърсете ни тук!

Годишно счетоводно приключване

Какво предлагаме ние?

Ние, екипът на "СПК Пепа Борисова" ЕООД, предлагаме пакет от услуги по цялостното счетоводно приключване на финансовата година на Вашата фирма. От Вас се иска единствено да ни предоставите копия от всички, събрани през годината, документи, на чиято база ще изготвим и подадем вместо Вас целия набор от вътрешнофирмени документи, отчети и декларации, неизменно съпътстващи процеса по годишното счетоводно приключване. За целта, разбира се, ще подпишем договор с ясно отразени права, задължения и отговорности, а за платената сума съответно ще получите данъчна фактура. Цената на услугата може да варира в зависимост от наличието или липсата на икономическа активност, спецификата на дейността, количеството събрани документи и т. н. За да получите актуална ценова оферта, моля, свържете се с нас чрез посочените координати. Ще се постараем да Ви отговорим в най-кратки срокове. Ако имате въпроси, не се колебайте да ги задавате и чрез коментарите по-долу!

Какво представлява годишното счетоводно приключване?

В практиката този термин се използва като обобщаващ за всички процедури, съставляващи целия процес по подготовката на предприятието за закриването на финансовата година, съгласно изискванията на българското законодателство. По своята същност той представлява комплекс от специфични действия по приключването на счетоводните сметки и техните регистри, изготвяне на справки и отчети, извършване на годишна инвентаризация на стоково материалните запаси, изчисляване и деклариране на дължимия данък върху дохода (или печалбата) и т. н. За всеки един етап от годишното счетоводно приключване, както и за всеки един удостоверяващ го документ, съществуват множество строги изисквания относно процедурите, формата и съдържанието, всяко едно от тях, определено от съответния нормативен акт (Закон за счетоводството, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данъка върху доходите на физическите лица, Закон за Търговския регистър, Закон за статистиката и други). Съществуват дори и изисквания относно квалификацията и компетентността на съставителите на финансовите отчети, неразделна част от документацията, необходима при годишното счетоводно приключване (погледнете чл. 35 от Закона за счетоводството). Това е и една от причините, поради които е редно да се обърнете към правоспособен счетоводител или специализирано счетоводно предприятие, когато наближи моментът за годишното счетоводно приключване на Вашата фирма.

 

Кои фирми подлежат на годишно счетоводно приключване?

Годишно счетоводно приключване извършват всички търговци по смисъла на Търговския закон, включително и едноличните такива (ЕТ). Важно е да знаете, че дори Вашата фирма да не е осъществявала никаква дейност през годината Вие, като неин управител, сте длъжни да предприемете нужните действия за изготвянето и подаването в срок на всички нужни декларации и отчети. Или иначе казано: С дейност през годината или без, Вие сте длъжни да подадете поне годишна данъчна декларация в НАП, годишен отчет за дейността в НСИ и годишен финансов отчет в Търговския регистър (забележка: последното не важи за ЕТ).

 

Какви са сроковете и какви са санкциите?

Сроковете за изготвянето и подаването на различните отчети и декларации са различни в зависимост от техния вид и правната форма на предприятието. Годишната инвентаризация на стоково-материалните запаси, например, се извършва до 31 декември; подаването на годишния отчет за дейността и годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО се подават до 31 март, а тези по чл. 50 от ЗДДФЛ, както и справката по чл. 73 от същия закон и годишната декларация образец 6 за самоосигуряващите се лица, – до 30 април; годишният финансов отчет се изготвя и приема до 31 март и се подава до 31 май за едноличните търговци и до 30 юни за всички останали и т. н.

Размерът на глобите за всяко едно неспазване на процедура, срок, изискване за съдържание, форма или съставител в повечето случаи започва от 500лв и стига до 3000 – 5000лв за всяко едно нарушение. Ако приемем, например, че сте управител на фирма, която през изминалата година не е имала дейност, и съответно сте счели, че не е нужно да се подават гореупоменатите три вида декларации и отчети, то в даден момент може да се окаже, че дължите няколко хиляди лева под формата на глоби. Ето защо горещо препоръчваме на всички управители на фирми без дейност или такива, неизползващи услуги по абонаментно счетоводно обслужване (в повечето случаи това са малки фирми, нерегистрирани по ЗДДС), да се обърнат към специалисти, счетоводители и счетоводни къщи, навреме, за да си спестят много главоболия в бъдеще. Тук е и моментът да напомним, че годишни данъчни декларации са длъжни да подават и физическите лица, които през годината са получили доход по извънтрудови възнаграждения!