СПК Борисова предлага счетоводни, данъчни и правни консултантски услуги - Потърсете ни тук!

Консултантски услуги

Консултиране по адаптиране и използване на модерни  инструменти за по-добър анализ и управление на човешките и клиентските взаимоотношения в компаниите като:

    -   Корпоративни и външни професионални социални мрежи 
    -   Корпоративен краудсорсинг на идеи и иновации
    -   Геймсторминг и геймификация
    -   Пътни карти на клиентските преживявания в компаниите
    -   Системи за управление на отношенията с клиентите
    -   Аналитични софтуерни инструменти 
    -   Други

Aнализ на нивата на ангажираност, вътрешна мотивация, сътрудничество, споделяне на знанията, доверие, удовлетвореност на клиентите и други жизнено-важни параметри на компаниите.

Анализ на настоящите управленски практики и въздействието им върху продуктивността, вътрешната мотивация и удовлетвореността на клиентите.

Консултиране по управление на знанията в компаниите

Консултиране по корпоративна социална отговорност

Провеждане на тренинги по меки умения - комуникативни умения, лидерство, управление на хора, обслужване на клиенти и др.